Internacionalni seminar za muzičke pedagoge, umjetnike, studente i učenike Sarajevo, 2021.

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo 24. Seminar za muzičke pedagoge, umjetnike, studente i učenike. Seminar će se zbog pandemije održati u gradu Sarajevu, u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža kao i prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu.

Ovogodišnji predavači na seminaru su istaknuti domaći i svjetski pedagozi i umjetnici. Također, očekujemo i odziv sa područja zemalja u okruženju.

 

 

DISCIPLINE I PREDAVAČI NA SEMINARU
Klavir
Violina
Oblast muzička teorija/solfeggio  

prof.dr. Saša Pavlović

v.ass.mr Ena Plakalo

ass. Matija Antonić

Violončelo
Flauta
Klarinet
Truba
Horna
Saksofon
Gitara
Harmonika  

 

 

Biografije predavača pogledajte na sljedećem linku:

 

 

UDRUŽENJE MUZIČKIH/GLAZBENIH I BALETNIH PEDAGOGA FBIH

 1. Seminar za muzičke/glazbene pedagoge i studente

Oblast muzička teorija / solfeggio

 

subota, 06. 03. 2021. godine

Muzička akademija, velika sala (Cvjetko Rihtman)

09,00 – 13,30 sati

 

TEME

 1. KADENCA – OD KLIŠEA DO IMPROVIZACIJE

prof. dr. Saša Pavlović, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Sažetak: Formiranje dur-mol sistema, u kome se jasno izdvajaju statične i kinetičke   funkcije tonaliteta, dovelo je do upotrebe kadence kao audio-vizuelnog nastavnog sredstva u procesu muzičkog opismenjavanja. Tradicionalni način primene kadence u nastavi solfeđa, na ovim prostorima, najčešće se svodi samo na raspevavanje i „upevavanje“, bez sistematičnog rada i jasnog obrazovnog cilja. Ovakvim načinom korišćenja kadence umanjuje se značaj i uloga ovog nastavnog sredstva u razvoju muzičkog sluha i muzičkog mišljenja. Cilj ovog rada je da prikaže mogućnosti primene kadence od postavke tonskih funkcija do rada na improvizaciji.

 

 1. RAD NA INTONIRANJU I OPAŽANJU INTERVALA I AKORADA

prof. dr. Saša Pavlović, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Sažetak: Predavanje obuhvata prikaz metodskih postupaka koji se primenjuju u radu na intoniranju i opažanju intervala i akorada. Melodijski klišei za postavku skokova u određene stupnjeve primenjuju se paralelno i za rad na intoniranju intervala u tonalitetu i od slobodno zadanog tona. Takođe, u radu na intoniranju akorada naviše i naniže koriste se određeni melodijski klišei. Na predavanju se ukazuje na rad na mnogostranosti trozvuka i septakorda kao preduslovu za rad na intorniranju septakorada. U okviru predavanja planiran je i prikaz načina upotrebe tabela za rad na opažanju intervala i trozvuka.

 

— PAUZA —

 

 

MUZIKA KAO UMJETNOST VREMENA

 1. ass. mr. Ena Plakalo, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Pitanje vremena u muzici, iskazano kroz ritam, polaznica je ka razumijevanju muzike, njene prirode i suštine. Ritam kao osnova našeg bivanja, ritam kao odrednica i uređenje koje nas svakodnevno okružuje, suština je sama za sebe. Koliko zaista razumijemo njegovo značenje? Koja je njegova važnost i uloga? Kako ritam percipiramo, razumijemo i ispoljavamo? – neka su od pitanja kojima će se ova tema baviti.

 

 1. ZADACI IZ TEORIJE MUZIKE SA STANOVIŠTA BLUMOVE TAKSONOMIJE

ass. Matija Antonić, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Sažetak: Posmatrajući nastavu teorije muzike u osnovnoj muzičkoj školi primetno je da se češće koriste pitanja i zadaci koji imaju za cilј da ispituju i procenjuju prvenstveno nivo zapamćenosti, razumjevanja i primjene naučenog školskog gradiva. Kako, sa stanovišta Blumove taksonomije obrazovnih cilјeva, ispitivanje ovakvih nivoa znanja predstavlјa samo proveru nižeg kognitivnog nivoa, navedeni fenomen predstavlјao je povod ovog istraživanja. U skladu s navedenim, autori rada su za uzorak istraživanja izabrali udžbenike za predmet Teorija muzike koji se koriste na prostoru Republike Srpske kako bi proverili da li su, i kojoj meri, obuhvaćena pitanja i zadaci iz svih šest kognitivnih nivoa. Konačni rezultati  istraživanja ukazuju na to da se u sadržajima aktuelne udžbeničke literature za nastavu teorije muzike ne nalaze pitanja i zadaci koji utiču na razvoj (muzičkog) mišlјenje višeg reda. Ovakav rezultat istražibanja implicira da budući autori udžbeničke literature, kao i nastavnici koji se bave muzičkim opismenjavanjem, trebaju da rade na pobolјšanju načina usvajanja i provjere znanja i vještina kod učenika.

OBAVJEŠTENJE
.
Obavještavamo Vas da će svi kotizanti na predavanju iz predmeta Oblast muzička teorija/solfeggio biti u mogućnosti da uživo putem live streama prate Seminar muzičkih/glazbenih pedagoga.

Oni koji uplate kotizaciju time dobivaju status učesnika te certifikat nakon završetka seminara.

Prijave za učestvovanje u seminaru (u sali) primamo do popune kapaciteta kojim smo ograničeni poštivanjem epidemioloških mjera, no kotizanti koji budu pratili seminar online neće biti uskraćeni za interakciju sa profesorima predavačima. Oni će imati poseban pristup Microsoft Teams platformi putem koje će pristupiti razgovorima i panel diskusiji sa profesorima nakon live stream predavanja. Način pristupa Microsoft Teams platformi ćete svi dobiti na e mail adresu 24h prije početka seminara. U slučaju tehničkih poteškoća i poteškoća pristupa Microsoft Teams platformi, moći ćete se obratiti IT administratoru prof. mr. Ivanu Perkoviću.

Kontakt putem e-mail adresa:
ivan.perkovic@mas.unsa.ba
ivan.perkovic@omsmp.onmicrosoft.com
UMGBP

KOTIZACIJA 

Svi učesnici seminara su dužni uplatiti kotizaciju za učešće na seminaru. Dokaz o uplati kotizacije potrebno je predočiti na registracijskom desku , a nakon čega će učesnik dobiti akreditaciju za učešće. Učesnici bez akreditacije neće moći prisustvovati predavanjima.

Za članove Udruženja: 40 KM a za ostale 100 KM. Za studente i učenike: 40 KM

Uplatu kotizacije je potrebno izvršiti u punom iznosu na žiro-račun:

RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo Transakcijski račun: 1610000006120032

Poreski broj: 4200347340000-01847157
Na ime: UM/GBPFBiH

Svaki učesnik je dužan poslati prijavu a telefonske prijave se neće uzimati u obzir.

Prijave  kao i troškove kotizacije se primaju do 03.03.2021, ili do popunjenih raspoloživih mjesta!!!

PRIJAVU MOŽETE IZVRŠITI PUTEM ONLINE FORMULARA

  Priložite skeniranu uplatnicu kotizacije (jpg, gif, png, pdf do 5MB)
  :

   

   

  KONAČNI SPISAK KOTIZANATA ZA INSTRUMENT